Vyhlasujem na svoju česť, že
- mi nie je uložená sankcia zákazu činnosti viesť motorové vozidlo v Slovenskej republike alebo v inom štáte, resp. uložená sankcia mi už bola v Slovenskej republike alebo v inom štáte zahladená
- nemám odňaté vodičské oprávnenie v Slovenskej republike alebo v inom štáte, resp. mi nebol zadržaný vodičský preukaz v Slovenskej republike alebo v inom štáte
- som spôsobilý/á na právne úkony
- som zdravotne spôsobilý /á na vedenie motorových vozidiel, čo preukazujem záverom o lekárskej prehliadke
- nepoznám dôvody, ktoré by mi bránili v riadnej účasti na výcviku v predpísanom rozsahu, som zrozumený/á s jeho nákladovosťou a potrebou dochvíľnosti, plynulosti a komunikatívnosti pri jeho uskutočňovaní
- v prípade, že ukončím svoju účasť v priebehu výcviku z vlastného podnetu, nahradím autoškole náklady spojené s jeho prípravou a už vykonanou časťou autoškolského výcviku.

Nepravdivé údaje uvedené a odoslané uchádzačom zakladajú právo autoškoly na náhradu zbytočne vynaložených nákladov. Náhrada môže byť vymáhaná aj súdne.

Odoslať prihlášku
Odoslať prihlášku

* Online prihláška nie je oficiálnym dokumentom. Slúži na rýchlejšie zaradenie uchádzača do evidencie žiakov. Po odoslaní online prihlášky budete kontaktovaný  a informovaný autoškolou o ďalších krokoch.